Nyhet

Verksamhetsuppföljning 2017

Vid senaste ledningsgruppsmötet i Offentliga fastigheter godkändes framtagen verksamhetsuppföljning för 2017. I denna kan bl.a. utläsas att sex projekt avslutats under året och att tre nya påbörjats. Fonden har gått med större överskott än budgeterat då vissa projekt som planerats genomföras under året p.g.a. personalomsättning inom SKL inte genomförts enligt den tidplan och omfattning som planerades. Överskottet går in som ingående balans 2018.

Läs hela verksamhetsuppföljningen