Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Hur påverkas lokaler av verksamheters digitalisering? – Fokus lärmiljöer

Inom samarbetet Offentliga fastigheter har ett projekt genomförts med syftet att ta reda på hur den pågående och kommande digitaliseringen inom grundskola, gymnasieskola och högskola/universitet kommer att påverka lokalernas utformning och behov av fastighetstekniska lösningar.

Den digitala utvecklingen inom pedagogiken kan ha fått en skjuts framåt av den pandemi som drabbade världen våren 2020. Men, vi ser alltjämt att man undervisar på samma sätt, fast med inslag av digitala verktyg. Den data som sensorer i fastigheter ger kan användas mer: dels ur ett drift- och förvaltningsperspektiv, dels pedagogiskt. Den smarta skolbyggnaden och lärmiljön är ett sätt att optimera resurshushållningen ur såväl ett ekonomiskt, ekologiskt som socialt perspektiv. Från skalskydd ned till klassrummet och lärsituationen. Det är viktigt att förstå och se sambanden.

Svaret på hur man bygger rätt och hållbart i framtiden är mångtydigt, men i rapporten finns underlag och analysmetoder för hur en fastighetsägare kan koppla på tvärvetenskapligt kunnande och basala krav kopplat till byggnaden och dess digitala tvilling (BIM-modellen) som svarar upp mot digitaliseringen. Sensorteknik och AI är, och kommer att vara, en tillgång i såväl ett drift- och förvaltningsperspektiv som för det pedagogiska arbetet framöver.

Rapporten avhandlar funktionalitet, pedagogik, utmaningar och möjliga framtida analysverktyg genom BIM, parametrisk design och simuleringar.

 Läs rapporten

Rapporten är omfattande och för att få en överblick finns nedan kort information om innehållet i de olika kapitlen och avsnitten samt länkar till summeringar.

Inledning

För att ta reda på hur den pågående digitaliseringen inom grundskola, gymnasieskola och högskola/universitet kommer att påverka lokalernas utformning och behov av fastighetstekniska lösningar så måste man förstå vilka funktioner som en lärmiljö måste tillhandahålla.

I det inledande kapitlet ses frågan från ett antal olika vinklar.

Summering

Omvärldsanalys

Undervisningslokaler och pedagogik i ett nutidssperspektiv

Under våren 2020 drabbades Sverige av en pandemi och skolväsendet fick anpassa sig till digital hemundervisning. Gymnasiet, Universitet och Högskola var stängda och undervisning bedrevs på distans. Grundskolor och förskolor hölls öppna för att samhällsviktiga yrkesgrupper skulle kunna arbeta. Givet detta scenario kan man fråga sig om det behövs en fysisk byggnad för en lärsituation men skolans demokratiska och kompensatoriska uppdrag blir samtidigt mycket tydligt i detta läge. Skolan som fysisk plats behövs särskilt i de yngre åldrarna för att ge trygghet och skapa struktur.

I detta avsnitt resoneras kring den pedagogiska utvecklingen och skolan i en digital värld.

Summering

Lokalens betydelse för lärande - nu och i framtiden

Man kan inte bygga rätt och hållbart för framtiden utan att beakta digitalisering kopplat till lokalerna och de aktiviteter som kan kopplas till dem. Därför bör man se över dels lokalernas ändamålsenlighet kopplat till drift och underhåll, dels till individ, aktivitet, pedagogik, organisation och samband. Det finns lärmiljö som hjälper och som stjälper.

Detta avsnitt är tänkt att uppmuntra till att förstå samband och synergieffekter.

Summering

Lokaler för lärande

I detta avsnitt tittas på hur sätten att undervisa i grundskolan och gymnasieskolan respektive högskola/universitet förändrats och vilka möjligheter som finns.

Pedagogisk utveckling kopplat till aktiviteten i lokalen

Vi ser att framtiden och digitaliseringen kommer att innebära och kräva nya sätt att arbeta, undervisa. Pedagogiken utvecklas och ämnesöverskridande arbetslag som samverkar kring undervisningen blir vanligare trots att mer traditionell pedagogik ännu är mest utbredd. Övergångar mellan analogt och digitalt samt mellan skola och hem efterfrågas och önskas vara sömlösa. För att exemplifiera så listas ett par olika trender i detta avsnitt.

Summering

Lokaler, inredning och installationer som stöttar aktiviteten

Den 1 januari 2015 skärptes diskrimineringslagen som numera klassar bristande tillgänglighet i skolan både i undervisning och lokaler som diskriminering. Detta ställer krav på våra lärmiljöer. Med hjälp av neurovetenskap vet vi idag betydligt mer om vår hjärna och om hur vi lär idag. Det går inte att bygga nya skolor idag utan att ta hänsyn till våra sinnen och hur de reagerar på intryck kopplat till ljud, ljud, syn och hörsel. I detta avsnitt fördjupas dessa frågor.

Summering

Exempel från verkligheten

För att illustrera hur man valt att arbeta med verksamheters lokaler i nybyggnader från skal till individ, så tar rapporten upp ett par exempel från grundskolan, gymnasier och högskolan.

Summering

Ekologisk hållbarhet, konstruktion och resiliens

En byggnad ska kunna stå minst 50 år och 2030 så har Sverige byggt det som vi behöver bygga. Fram till dess behövs ca 100o nya skolor. Vi behöver beakta samnyttjande och omställbarhet mellan olika verksamheter och förvaltningar ur ett försvarbart hållbart perspektiv. Resiliens betyder kapaciteten hos ett system, vare sig det är en byggnad eller en ekonomi, att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. I detta avsnitt beskrivs hur arbetet kan ske och vad som är viktigt att tänka på.

Summering

Smarta byggnader

Detta omfattande avsnitt handlar om sensorteknik och IoT i skolan. Traditionellt sett har sensortekniken kopplats till drift och underhåll men sensorteknik kan även kopplas till pedagogik och lärande. I nuläget är IoT i skolan, d.v.s. hur man är behjälpt av sensorteknik i undervisningen, relativt outforskat men om fem till tio år är det mycket möjligt att vi använder tekniken till långt mycket mer än idag. Syftar är att beskriva system, kravställan, möjligheter och parkopplingar mellan förvaltning och brukare.

Summering

Framtida utmaningar och hållbarhetsaspekter

2019 lanserades en nationell digital plan för skola och nu pratar vi mer om hur istället för om. Huvudmännens finansiering är en stor fråga. I detta avsnitt finns en lista över samhälleliga utmaningar att beakta

Summering

Intervjuer med enkätsvar

10 verksamhetsföreträdare och annan personal verksam i lärmiljö har fått svara på sex frågor kring digitaliseringen i skolan. Alla svaren på frågorna finns samlade i detta kapitel.

Summering

Workshop med verksamhetsföreträdare – Behovsanalys

För att kartlägga och göra en behovsanalys genomfördes en workshop med verksamhetsföreträdare från grundskola, gymnasium och högskola/universitet. I workshopen utgick man ifrån metoden strukturerad brainstorming i följande fyra moment; .1 Klustring, 2. Listning av topp 5, 3. Vision och 4. Actions. Resultaten från workshopen kan läsas i sin helhet i detta kapitel.

Summering

Online seminarium och intervju avseende drift och förvaltning – Förstudie

Ett online seminarium med sakkunnigreferensgrupp från SWECO och djupintervju med teknikchef på Locum genomfördes. Resulterande övergripande förstudie och funktionskrav kan ses som hygienkrav att studera vidare. I detta kapitel i rapporten redovisas vad som är viktigt att tänka på och resonemang förs kring installationsfunktinalitet.

Summering

Case, metoder att utvärdera lokaler

Det finns ingen universell utvärderingsmetod för vad som är en perfekt lärmiljö. Vi behöver fler metoder att genomlysa en lärmiljö för att kunna se vad som är bra, mindre bra och utvecklingsbart. Från skal ned på individnivå. Vissa aspekter av lärmiljö är mätbara numeriskt som ljus, ljud och luft medan andra bygger på upplevelse och okulär besiktning (visuell bedömning). Det viktiga när man analyserar en lärmiljö är att genomlysa den på flera sätt. Det som exempelvis upplevs bra kanske är förkastligt ur energiperspektiv och vise versa.

I rapporten redovisas två digitala metoder att utvärdera en skolbyggnad utifrån simuleringar kopplat till en BIM-modell. En energibehovssimulering och en fotgängarsimulering har gjorts och dessa har kopplats till olika scenarios, kopplat till nyttjandegrad, digitalisering och schemaläggning. Tre olika grundskolor har jämförts; Duveds skola, Skapaskolan och Glömstaskolan.

Case 1 - Simuleringar av energibehov

Det finns möjlighet att i framtiden bygga skolor med mycket varierande form, som ändå stödjer en flexibel pedagogik. Olika form leder till olika energibehov. Även en ökad digitalisering och ett ökat lokalutnyttjande kan påverka energianvändningen. I detta avsnitt har simulering av energibehov för tre olika skolbyggnader genomförts.

Summering

Case 2 – Fotgängarsimuleringar

För att analysera planlösningarna på skolor kan man använda fotgängarsimuleringar. De indikerar vart i planen det är lugnast och mest studiero samt vilka hot spots som finns – dvs. där det är risk för köbildning och trängsel. För att titta på planen har vi tittat på momentana övergångar i schemat. De tidpunkter som simuleringen visar är när man kommer på morgonen, lunchrast och hemgång.

Summering

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Bygg, Digitalisering, Lärmiljöer

Kategorier: Digitala arbetssätt, Digitaliserad byggnad, Skolor lokaler

Organisation: Kommun, Generellt

Publicerad: 30 juni 2020