Skrift

Strategisk logistik

Framgångsfaktorer och potentialer i sjukhusområden

Att använda ett strategiskt synsätt på logistikfrågor innebär att medvetet, och med utgångspunkt i vårdens behov, fatta välgrundade beslut som får långsiktiga effekter på flöden och kärnverksamheten. Strategisk logistik handlar alltså om att ta beslut som ger bästa möjliga förutsättningar för framtida hög effektivitet och flexibilitet i logistiksystemet och därmed i vården.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna är att utveckla logistikstrategier såväl för landsting och regioner som för sjukhus. En logistikstrategi bör påverka både de långsiktiga fastighetsutvecklingsplaner som tas fram och de byggprojekt som planeras och genomförs. Denna skrift har därför en tydlig koppling till skriften Fastighetsutvecklingsplanen (SKL, 2014).

Sju delområden

Skriften ger förslag på totalt sju delområden att arbeta med för att förbättra den strategiska logistiken och därmed på sikt de operativa flödena och vården som bedrivs. För varje delområde beskrivs nuläge, problem, framgångsfaktorer och vilka möjligheter ett förbättrat arbetssätt skulle föra med sig.

Ett av de viktigaste områdena för strategisk logistik är att utveckla logistikstrategier såväl för landsting och regioner som för sjukhus. En logistikstrategi bör påverka både de långsiktiga fastighetsutvecklingsplaner som vanligen tas fram och de byggprojekt som planeras och genomförs.

Andra delområden som man måste arbeta med inom strategisk logistik är kompetensförsörjning, kravställning av egna eller upphandlade tjänster samt utvärdering av tekniska försörjningssystem och IT-stöd. Dessutom krävs ett strategiskt arbete med artikelsortimentet.

Innehåll

Skriften är uppdelad i sex olika delar med följande innehåll.

Kapitel 1. Inledning ger en kort inblick i vad logistik och framför allt strategisk logistik är. Kapitlet ger även en motivering till skriftens fokusområde och avgränsningar. I slutet av kapitlet presenteras en enkel modell som ligger till grund för rapportens resterande delar.

Kapitel 2. Vårdens utmaningar ur ett logistikperspektiv diskuterar en del av de trender som finns inom vården och deras påverkan på logistiken idag och i framtiden.

Kapitel 3. Strategisk logistik – nuläge och förbättringspotential ger läsaren en inblick i hur arbetet med strategisk logistik utförs idag vid våra akutsjukhus samt vilka utmaningar, framgångsfaktorer och vilken potential som de olika delområdena inom strategisk logistik för med sig.

Kapitel 4. Strategisk logistik – diskussion. I detta kapitel diskuteras potentialen för området i stort. Dessutom ges några konkreta åtgärdsförslag till beslutsfattare och logistikutvecklare som vill få in mer strategiskt logistikarbete på sjukhusen samt i våra landsting och regioner.

I slutet av rapporten finns tre korta bilagor. Bilaga 1 tar upp två exempel i svensk sjukvård där strategiskt arbete har påverkat logistiken dels vid en ombyggnation, dels vid en nybyggnation av två olika sjukhus. Bilaga 2 ger förslag på aktuella delar att ta med i en logistikstrategi på landstings- och regionnivå. Bilaga 3 är en checklista för att få med rätt logistikkrav vid lokalutformningsdiskussioner inför om- och nybyggnation.

Skriften avslutas med Ordlista och begrepp där viktiga ord och begrepp definieras eller förklaras kortfattat samt Källor och lästips.

Beställ skriften

Skriften Strategisk logistik – framgångsfaktorer och potentialer i sjukhusområden kan beställas på webbutik.skl.se. Den kostar 300 kronor exklusive moms och porto.
Skriften är gratis för medlemmar i Best Service och FoU-fonden för landstingens fastighetsfrågor. Kontakta oss för att beställa skriften gratis (kontaktuppgifter nedan). 

Frågor

Frågor besvaras av Sonja Pagrotsky, sonja.pagrotsky@skl.se.