Våra Skrifter

Titel Länk Datum Prissortera i fallande ordning
Offentlig sektor i framkant
Passivhus
Visa mer
Offentlig sektor är bra på att bygga innovativa och energieffektiva fastigheter. Det är ett faktum som allt för sällan får den uppmärksamhet som det förtjänar. Offentlig sektor i framkant – Passivhus är den andra rapporten av tre där vi presenterar spännande fastighetsprojekt som genomförs av offentliga fastighetsorganisationer runtom i Sverige. I den här rapporten kan du läsa om passivhus.
2015 -
Strategier för vård- och omsorgsboende
Visa mer
Behovet av platser inom vård- och omsorgsboenden kommer att öka markant i kommunerna. Vem ska äga de nya fastigheterna och vem ska utföra vården? Privata aktörer, både inom bygg- och fastighetssektorn samt inom vård- och omsorgssektorn uppvaktar kommuner med erbjudande om etablering av nya vård- och omsorgsboenden.
2015 -
Incitament för energieffektivisering
Kall- och varmhyra för lokaler
Visa mer
I rapporten diskuteras hur hyresavtal kan skapa incitament för energieffektivisering. Både kallhyres- och varmhyresmodeller tas upp och olika konsekvenser av de olika hyresmodellerna analyseras.
2013 -
Ställ och kontrollera energikrav
Visa mer
I rapporten kan du läsa om hur du kan säkerställa att den beställda energiprestandan uppnås. Rapporten presenterar olika arbetssätt, verktyg och metoder, samt formuleringar av energikrav och verifieringar av resultat under olika skeden i byggprocessen.
2014 -
Framtidens vårdbyggnader
Visa mer

Vården står inför stora förändringar och många svåra beslut. Dessa beskrivs i SKL:s trendspaning Hälso- och sjukvården 2035. Den här rapporten handlar om hur vårdarkitekturen behöver anpassas till de förändringar som sker inom hälso- och sjukvården. Rapporten är en del i en större studie som ska ta fram kunskap om framtidens fastighetsbehov utifrån viktiga ämnesområden, så som vård, skola, klimat och digitalisering. I både kommuner och landsting sker nu stora investeringar och det fortsätter de närmaste åren. För att göra rätt prioriteringar krävs en god bild av framtida fastighetsbehov.

2017 -
Vårdeffektiva lokaler
En pilotstudie i vårdrelaterade lokalnyckeltal
Visa mer
Hur kan en effektivitetsmätning av vårdlokaler gå till? I rapporten undersöks förutsättningarna för sådana mätningar. För att i framtiden kunna bygga sjukhus och vårdlokaler som utnyttjas på ett effektivt sätt måste vi först kunna välja relevanta nyckeltal. Rapporten fungerar som en ingång till diskussioner kring hur arbetet med den här typen av frågor ska gå till och vilka olika aspekter som är viktiga att belysa under arbetet.
2013 -
Personal för yttre skötsel
Ett samarbetsprojekt mellan Futurum fastigheter, Örebro kommun och Arbetsförmedlingen
Visa mer
Arbetslösheten är en stor utmaning för samhället. Samtidigt finns ett kompetensförsörjningsbehov hos kommunerna. I en ny rapport från SKL kan du ta del av hur det kommunala fastighetsbolaget i Örebro tryggade sin kompetensförsörjning för arbetet med den yttre fastighetsskötseln.
2015 -
Flyktingsituationen ur ett fastighetsperspektiv
Erfarenheter från hösten/vintern 2015
Visa mer
I en ny rapport från SKL samlas några av kommunernas och landstingens erfarenheter från höstens ökade mottagande av asylsökande – helt utifrån fastighetsorganisationernas perspektiv. Här kan du bland annat läsa om hur fastighetsorganisationerna arbetat med inventeringar av beståndet, iordningställande av evakueringsplatser, lokala samarbetsformer och de gemensamma framgångsfaktorerna.
2016 -
Vässa IT-stödet i administrativa processer
Ett pilotprojekt Uppsala kommun och Uppsalahem
Visa mer
Försöker din organisation förbättra sina administrativa rutiner? Överväger ni att införa ett IT-system för att lyckas med detta? Då kan denna rapport skriven av Uppsalahem tillsammans med Uppsala kommun verka som stöd i det beslutet. I Vässa IT-stödet i administrativa processer berättar de om sina gemensamma erfarenheter av arbetet med att införa och utveckla IT-system i sina administrativa processer.
2013 -
Sök EU-stöd 2013
Energibesparingsstöd till offentliga lokaler
Visa mer
I rapporten beskrivs de olika stödprogram som finns idag men det görs även en genomgång av vad man bör tänka på i sin ansökan och fem goda exempel presenteras.
2012 -