Våra Skrifter

Titel Länk Datum Prissortera i fallande ordning
EU-stöd för kommunala fastigheter
Visa mer

Att söka bidrag och stöd i EU kan vid en första anblick verka komplicerat och tidskrävande. Så kan det också vara men vinsten du gör på att söka kan vara så mycket större. EU erbjuder en rad olika stöd inom flera olika områden. I Sverige har vi tyvärr överlag inte varit duktiga på att söka medel. Detta gör att vi missar både medel, kunskap och erfarenheter. Något som är en stor förlust med tanke på de utmaningar vi står inför. 

2017 -
Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv
Visa mer
Tillvaron för kommunala grundskolor har på senare år förändrats i och med reformen om det fria skolvalet. I den nya rapporten Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv analyseras vilka effekter som reformen haft på kommunernas lokalförsörjning. Du kan bland annat läsa om hur olika kommuner arbetar med prognoser, lokalstrategier och resurstilldelning.
2015 -
Personalliggare i byggbranschen
Visa mer
För att svara på medlemmarnas viktigaste frågor om införandet av personalliggare i byggbranschen har SKL sedan tidigare tagit fram en rapport om hur lagen påverkar offentlig byggverksamhet. I mars 2016 kom Skatteverket med ett ställningstagande som bland annat förtydligar hur begrepp som byggarbetsplats samt ram- och serviceavtal ska tolkas. SKL presenterar nu en reviderad version av rapporten, som uppdaterats efter Skatteverkets nya ställningstaganden.
2016 -
100 miljoner för miljön
Så arbetade Karlstads kommun 2007-2010
Visa mer
I början av år 2007 avsatte Karlstads kommun totalt 100 miljoner kronor till energi- och miljöåtgärder mellan åren 2007 och 2010. Genom att energieffektivisera samt använda energi och el från förnybara energikällor vill Karlstads kommun bidra till att miljömålen nås, men även inspirera andra kommuner. I denna rapport delar Karlstads kommun med sig av sina lärdomar och erfarenheter.
2012 -
Tid för brukarengagemang
Visa mer
Det används mycket energi i offentliga lokaler, av verksamheten såväl som för driften av fastigheten. I dagsläget är kunskapen om olika tekniska energieffektiviseringsåtgärder stor, medan tillvägagångssätt för att involvera brukarna i energieffektiviseringsarbetet inte är lika utforskat. Nu finns en kunskapsöversikt från Linköpings universitet tillgänglig för dig som arbetar med offentliga verksamhetslokaler.
2015 -
Vårdnära administration
Förslag på definition och avgränsningar
Visa mer
Denna förstudie undersöker begreppet vårdnära administration och möjligheten att föra över administrativa sysslor från vårdens medarbetare till en annan kategori medarbetare. För att klara framtidens sjukvård behöver en rad utmaningar mötas. En av de större frågorna är hur vård¬personalen ska få mer tid till patienterna. Här kan vårdnära administration vara en pusselbit.
2015 -
Trendanalys av nyckeltal
Visa mer
Vill du få en övergripande bild av landstingens lokalanvändning och kostnadsutveckling under de senaste 20 åren? I rapporten pekar vi ut de tydligaste trenderna och diskuterar bakomliggande orsaker till utvecklingen. Ett måste att läsa för oss som arbetar med fastighetsfrågor!
2014 -
Climate impacts of wood vs. non-wood buildings
Visa mer
Med en lägre energianvändning i förvaltningsfasen har en ny byggnad idag en mindre klimat-påverkan än tidigare. Däremot har inte klimatpåverkan från byggnationsfasen och avvecklings¬fasen minskat i lika stor utsträckning. I en ny forskningsrapport från SKL analyserar forskare hur valet av stommaterial kan ha betydelse för en byggnads klimatpåverkan under hela sin livscykel.
2016 -
Gränsdragningslista för kommuner
Visa mer
Att tydligt fördela ansvaret mellan hyresvärd och hyresgäst minskar missförstånd och ökar kundnöjdhet. Hur drar man effektivt gränserna i ett hyresavtal? Olika verksamheter har olika behov, hur skiljer sig gränsdragningen åt? I denna rapport diskuteras viktiga aspekter att tänka på och praktiska exempel på hur olika kommuner arbetar med dessa knäckfrågor.
2013 -
Dialog om verksamhetens behov
Visa mer
Är det dags att bygga en ny fastighet eller bygga om en befintlig lokal? Ta då tillfället i akt att först prata med representanter för brukare, arkitekter och byggherre. Det finns mycket att vinna på att tänka efter före – och att göra det gemensamt! Exempel och strategier för att skapa en dialog mellan alla inblandade i ett byggprojekt står i fokus i Dialog om verksamhetens behov.
2013 -