Våra Skrifter

Titelsortera i fallande ordning Länk Datum Pris
100 miljoner för miljön
Så arbetade Karlstads kommun 2007-2010
Visa mer
I början av år 2007 avsatte Karlstads kommun totalt 100 miljoner kronor till energi- och miljöåtgärder mellan åren 2007 och 2010. Genom att energieffektivisera samt använda energi och el från förnybara energikällor vill Karlstads kommun bidra till att miljömålen nås, men även inspirera andra kommuner. I denna rapport delar Karlstads kommun med sig av sina lärdomar och erfarenheter.
2012 -
Aktivitetsbaserade arbetsplatser
I offentlig sektor
Visa mer
Har du ett behov av att arbeta på flera olika sätt och i vilken utsträckning stöttar arbetsplatsens utformning dig att göra så? Är det till och med så att du söker dig bort från arbetsplatsen för att kunna utföra viktiga arbetsuppgifter mer effektivt?
2015 300
Badhus
Strategiska frågor och ställningstaganden
Visa mer
En stor del av de badhus som vi har i kommunerna runt om i Sverige byggdes på 60- och 70-talen. Detta innebär att många av dem nu börjat bli gamla och slitna. I många kommuner ställs man därför inför frågan om man ska renovera, bygga nytt eller lösa sina behov på annat sätt. I den här skriften kan du läsa om många av de frågeställningar som man kan ställas inför.
2015 300
Bättre luftkvalitet
Att arbeta med partiklar i skolor
Visa mer
I skriften kan du läsa om faktorer som påverkar innemiljön och exempel på hur man kan minska risken för ohälsosamma skollokaler. Luftburna partiklar är viktiga att uppmärksamma eftersom de påverkar den upplevda miljön och har betydelse för hälsan i skolorna.
2012 125
Belysning i offentliga lokaler
Visa mer
Med den nya skriften Belysning i offentliga lokaler kan du öka din kunskap om och ditt intresse för belysning. I skriften får du hjälp, tips och råd för att göra inventeringar, ta fram program och genomföra projekt som leder till bättre belysning med lägre energianvändning.
2016 300
Beställarens EPC
Erfarenheter och analyser av EPC-modellen
Visa mer
EPC, Energy performance contracting, har visat sig vara ett mycket framgångsrikt sätt att arbeta med energieffektivisering. Flera kommuner, landsting och statliga fastighetsorganisationer har goda erfarenheter. Skriften har tagit fasta på de erfarenheter som många duktiga beställare har fått och diskuterar olika strategier och vägval.
2013 250
BIM - digitalisering av byggnadsinformation
Visa mer

En av de absolut största potentialerna inom fastighetssektorn som vi kan se i dag är digitaliseringen. Med hjälp av den kan vi både höja kvaliteten och minska kostnaderna. Därför är det viktigt att börja använda sig av BIM. Detta innebär att arbeta med ett obrutet informationsflöde genom hela byggprocessen. Ett flöde där rätt personer får rätt information vid rätt tillfälle.

2017 275
Bruka, bevara och energieffektivisera
Visa mer
Fastigheter har ansetts och anses fortfarande vara långsiktiga investeringar. Detta innebär att vi i dagens fastighetsbestånd har ett stort antal äldre fastigheter. Byggnadsbeståndet sträcker sig från gamla slott till dagens moderna skolor och sjukhus. Bland alla dessa olika typer av byggnader finns det ofta många av kulturhistoriskt värde och som därför är värda att bevara. Detta är något som ibland kan vara svårt att förena med dagens krav på energieffektivisering och innemiljöer. Detta är en skrift om hur du kan arbeta för att förena de båda intressena.
2015 275
Bygg energieffektiva lokaler
Lågenergibyggande i stat, kommun och landsting
Visa mer
Skriften handlar om hur vi kan uppfylla de krav som ställs på nära-nollenergibyggnader vad gäller ändamålslokaler. I skriften får du svar på vad som ska uppnås, hur du kan lyckas och hur andra har gjort för att bli framgångsrika.
2012 195
Bygga vackert
Att bygga med kvalitet och estetiska värden
Visa mer

I en ny skrift från Sveriges Kommuner och Landsting får du en introduktion till kravställande på kvalitet och estetiska värden i byggprojekt. Flera goda exempel på kommunala byggprojekt presenteras samt en checklista för att lyckas som beställare.

God arkitektur ger mervärden. En väl utformad byggnad eller plats ger en positiv upplevelse, men god arkitektur bidrar också till annat, som långsiktig användbarhet och vikänsla för brukarna.

2016 300