Våra Skrifter

Titel Länk Datumsortera i stigande ordning Pris
Överlämning av byggprojekt
Visa mer

En stor utmaning i offentliga fastighetsorganisationer är att hantera överlämningen mellan projektorganisation och förvaltningsorganisation på ett bra sätt. Rätt information ska nå fram till rätt person vid rätt tillfälle men tydliga gränsdragningar är också viktiga då överlämningen bör vara överlappande.

2017 275
Framtidens vårdbyggnader
Visa mer

Vården står inför stora förändringar och många svåra beslut. Dessa beskrivs i SKL:s trendspaning Hälso- och sjukvården 2035. Den här rapporten handlar om hur vårdarkitekturen behöver anpassas till de förändringar som sker inom hälso- och sjukvården. Rapporten är en del i en större studie som ska ta fram kunskap om framtidens fastighetsbehov utifrån viktiga ämnesområden, så som vård, skola, klimat och digitalisering. I både kommuner och landsting sker nu stora investeringar och det fortsätter de närmaste åren. För att göra rätt prioriteringar krävs en god bild av framtida fastighetsbehov.

2017 -
Byggnadsstommens klimatpåverkan
Livscykelperspektiv på olika material
Visa mer

Träbyggande har en stor potential för att minska klimatpåverkan från byggsektorn. Denna skrift ger dig som läsare en inblick i kunskapsläget kring miljöpåverkan från olika typer av byggmaterial och introduktion till den metod som används för att beräkna detta – Livscykelanalys (LCA). Den lyfter även fram viktiga skillnader mellan trä och andra material.

Skriften innehåller också goda exempel på nyuppförda byggnader i trä samt checklistor över vad man som byggherre ska tänka på inför ett träbyggnadsprojekt.

2017 -
Bygga vackert
Att bygga med kvalitet och estetiska värden
Visa mer

I en ny skrift från Sveriges Kommuner och Landsting får du en introduktion till kravställande på kvalitet och estetiska värden i byggprojekt. Flera goda exempel på kommunala byggprojekt presenteras samt en checklista för att lyckas som beställare.

God arkitektur ger mervärden. En väl utformad byggnad eller plats ger en positiv upplevelse, men god arkitektur bidrar också till annat, som långsiktig användbarhet och vikänsla för brukarna.

2016 300
Fastighets- och servicesystem
Integrated workplace management systems
Visa mer

Fastighets- och serviceorganisationer har idag flera olika system för projektstyrning, drift och administration. Flera synergieffekter går förlorade då dessa system inte kan prata med varandra.

På marknaden finns nu ett antal system, antingen Computer-aided facility management (CAFM) eller Integrated workplace management system (IWMS). Det är större system som integrerar funktioner från flera av de olika system som används idag.

2016 -
Strategisk logistik
Framgångsfaktorer och potentialer i sjukhusområden
Visa mer

Att använda ett strategiskt synsätt på logistikfrågor innebär att medvetet, och med utgångspunkt i vårdens behov, fatta välgrundade beslut som får långsiktiga effekter på flöden och kärnverksamheten. Strategisk logistik handlar alltså om att ta beslut som ger bästa möjliga förutsättningar för framtida hög effektivitet och flexibilitet i logistiksystemet och därmed i vården.

2016 300
Strategier för ökad lokaleffektivitet
Visa mer

Snabb befolkningstillväxt, fler äldre, ökade krav inom skola och omsorg samt stora investerings­behov gör att många kommuner brottas med en ansträngd ekonomi. I en sådan situation är det viktigt att hitta rätt balans mellan verksamheternas lokalbehov och kommunens lokal­bestånd. Det är också viktigt att målmedvetet satsa för att öka lokaleffektiviteten.

2016 300
Flyktingsituationen ur ett fastighetsperspektiv
Erfarenheter från hösten/vintern 2015
Visa mer
I en ny rapport från SKL samlas några av kommunernas och landstingens erfarenheter från höstens ökade mottagande av asylsökande – helt utifrån fastighetsorganisationernas perspektiv. Här kan du bland annat läsa om hur fastighetsorganisationerna arbetat med inventeringar av beståndet, iordningställande av evakueringsplatser, lokala samarbetsformer och de gemensamma framgångsfaktorerna.
2016 -
Personalliggare i byggbranschen
Visa mer
För att svara på medlemmarnas viktigaste frågor om införandet av personalliggare i byggbranschen har SKL sedan tidigare tagit fram en rapport om hur lagen påverkar offentlig byggverksamhet. I mars 2016 kom Skatteverket med ett ställningstagande som bland annat förtydligar hur begrepp som byggarbetsplats samt ram- och serviceavtal ska tolkas. SKL presenterar nu en reviderad version av rapporten, som uppdaterats efter Skatteverkets nya ställningstaganden.
2016 -
Landstingens fastighetsbestånd
Sammandrag av 2015 års nyckeltal
Visa mer
De senaste fastighetsnyckeltalen är tillgängliga i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Nyckeltalen beskriver storleken på landstingens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringarna och mediaanvändningen samt kostnaderna för driften av lokalerna. Landstingens nyckeltalsnätverk har aktivt arbetat med att höja både svarsfrekvens och kvalitet. Nu kan vi ta del av resultatet!
2016 -